Urad za evidenco občanov in socialne zadeve

Urad za evidenco občanov

Pri uradu za evidenco občanov vam pomagamo pri vseh zadevah, povezanih s prijavo, odjavo ali spremembo prijave. Med naloge urada spadajo tudi evidenca prebivalcev in volilcev, evidenca državljanstva, izdajanje dokazil o državljanstvu, seznami porotnikov in sodnikov porotnikov ter priprava volitev, štetja prebivalstva, plebiscitov, referendumov itd. Poleg tega urad obdeluje gibanja v turizmu, prijave gostov in turistično takso.

Socialne zadeve

Urad za socialne zadeve je pristojen za vsa vprašanja s socialnega področja. Sem spadajo sprejem in obdelava vlog po Koroškem zakonu o zaščiti manjšin, pomoč pri pokojninskih vlogah, vlogah za prispevek za nego, izdajanje in prevzemanje dodatkov za bivanje ter pomoč in svetovanje v socialnih in pravnih zadevah.

Prijavnica

Koroška podpora za stroške ogrevanja za sezono 2021/22            

Namen podpore

Zagotavljanje podpore za stroške ogrevanja za naslednjo ogrevalno sezono.

Višina dohodka

Dohodkovna meja (vklj. s prilagoditvijo pokojnin januarja 2022) za

                podporo za stroške ogrevanja v višini   € 180,00 

 

dohodkovna meja

(mesečno)*

samski/starši samohranilci

   €    960,-

samski upokojenci in upokojenke, ki so pridobili najmanj 360 mesecev zavarovalne dobe obveznega zavarovanja na podlagi pridobitne dejavnosti (pokojninski bonus/bonus za varstveni dodatek)

   € 1.070,-

 

gospodinjske skupnosti dveh oseb (npr. zakonca, življenjska skupnost, starš s polnoletnim otrokom)

   € 1.510,-

dodatek za vsako nadaljnjo osebo v gospodinjstvu (tudi mladoletno)

   €     250,-

                podporo za stroške ogrevanja v višini   € 110,00

 

dohodkovna meja

(mesečno)*

samski/starši samohranilci

   € 1.190,-

gospodinjske skupnosti dveh oseb (npr. zakonca, življenjska skupnost, starš s polnoletnim otrokom)

   € 1.640,-

dodatek za vsako nadaljnjo osebo v gospodinjstvu (tudi mladoletno)

   €    250,-

*Vsi prispevki so zaokroženi na drugo desetiško mesto.

Oddaja vloge:

Vlogo za odobritev podpore za stroške ogrevanja lahko vložite

od 15. oktobra 2021 do vključno 15. marca 2022

pri pristojni občini stalnega prebivališča. Služba bo preverila, ali so izpolnjeni pogoji za upravičenost do podpore, nato pa bodo občinski uslužbenci vnesli podatke v spletno aplikacijo in jih posredovali deželi Koroška.

Vlogi priložite kopijo:

  • vseh dokazil o mesečnih dohodkih vseh oseb, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.

Pogoji upravičenosti do podpore morajo biti izpolnjeni v trenutku oddaje vloge.

Pogoji upravičenosti do podpore se preverijo na občini sedeža stalnega prebivališča, izplačilo izvede dežela Koroška.

Antrag

Občina Bilčovs podpira nakup vozovnic GO-Mobil z največ 50 % cene vozovnice za 3,80 EUR in največ 20 vozovnic na osebo mesečno.
 
Upravičene so osebe, ki ne prekoračijo naslednjih dohodkovnih meja:
samski in starši samohranilci:  
€   924,32
(prejemniki pokojnine z varstvenim dodatkom, prejemniki pomoči v stiski, podpora za brezposelne ali invalidske pokojnine, invalidi)
Gospodinjstva z dvema osebama:
€ 1.386,36
(zakonci in življenjske skupnosti)
mladostniki, stari nad 10 let (učenci, dijaki, študenti in vajenci)
Občinskemu uradu predložite naslednje dokumente:
dokazilo o dohodku,
osebni dokument s fotografijo (če koga ne poznamo osebno),
vajeniško pogodbo,
potrdilo o šolanju (dijaško izkaznico oz. potrdilo o študiju).
V primeru zlorabe (npr. pri nadaljnji prodaji za polno ceno ali posredovanju neupravičenim osebam) se subvencija nepreklicno ukine.
Pomoč velja do preklica.
Financiranje poteka prek plebiscitne donacije, ki jo izplačuje država.

nakup električnega kolesa: 150,00 EUR
energetska izkaznica oz. energetsko svetovanje: 50,00 EUR
izolacija podstrešja: 100,00 EUR

Občina Bilčovs je ponosna, da je del projekta e5 za energetsko učinkovite občine. Želimo vas podpreti pri prehodu na energetsko varčen in energetsko učinkovit način življenja, zato že nekaj časa ponujamo podporo pri nakupu električnega vozila v višini 50 evrov na podlagi predloženega računa pri občinskem uradu.

Sedaj smo sklenili, da podpremo prvih 20 prebivalk in prebivalcev, ki so izdelali energetsko izkaznico ali so na novo izolirali podstrešje. Za izdelavo energetske izkaznice oz. energetsko svetovanje prispevamo 50 evrov, za izolacijo podstrešja pa 100 evrov.

Dokazila o plačilu predložite občini.

Brandstätter Jasmin BSc, MSc: DW 64185

Gischa Larissa, MA DW: 64173

DKGS Herbst Gerlinde DW: 64186

Naslov: Völkermarkter Ring 19, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Tel.: +43(0) 50 /536

Email: bhkl.sozialamt@ktn.gv.at

Web: www.ktn.gv.at/gps

Vlogo za izpis iz kazenske evidence lahko oddate osebno na občinskem uradu ali po spletu.

 

  1. 1. Za izdajo potrdila iz kazenske evidence v skladu s prvim odstavkom 10. člena Avstrijskega zakona o kazenski evidenci 1968 (Strafregistergesetz 1968) potrebujete veljaven osebni dokument.
    1. bei Ausstellung eines Strafregisterbescheinigung gemäß § 10 Abs. 1 wird ein gültiger Ausweis benötigt.
    2. 2. Za izdajo potrdila iz kazenske evidence Varstvo otroka ali mladostnika v skladu s 1.a odstavkom 10. člena ali potrdila iz kazenske evidence Nega in skrb v skladu s 1.c odstavkom 10. člena potrebujete veljaven osebni dokument in izvirnik potrdila vlagatelja z žigom in podpisom.
  2. 2. Po spletu lahko zaprosite le za potrdilo iz kazenske evidence v skladu s prvim odstavkom 10. člena. Vlogo oddajte na tej povezavi:  https://citizen.bmi.gv.at/at.gv.bmi.fnsweb-p/srb/public/StrafregisterAntragInfo.

 

Na tej povezavi lahko preberete več informacij o kazenski evidenci:
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/strafregister.html

Martina_Rader.jpg
Martina Wandl
Allgemeine Verwaltung, Bürgerservice
DorisTumer.png
Doris Tumer
Meldewesen, Bürgerservice und Soziales