GEMEINDE – OBČINA
LUDMANNSDORF – BILČOVS

Gradnja in urejanje prostora

Gradbeni urad

Gradbeni urad občine Bilčovs pomaga in svetuje pri najrazličnejših vprašanjih s področja gradnje in gradbenega prava.

Gradbeno svetovanje

Za svetovanje s področja gradnje vam je na voljo inž. Josef Liendl po predhodnem telefonskem dogovoru. S seboj prinesite morebitne osnutke, načrte obstoječih stavb in drugo projektno gradivo ali pa mu jih vnaprej posredujte po elektronski pošti. Splošne informacije o koroški gradbeni zakonodaji so na spletni strani Urada Koroške deželne vlade.

Za vse gradbene projekte v Bilčovsu veljajo koroški gradbeni predpisi in besedilni del zazidalnega načrta občine Bilčovs (besedilni del zazidalnega načrta (pdf))

Koroški gradbeni zakon (Bauordnung) razlikuje med tremi vrstami gradbenih projektov.

Projekti, za katere je potrebno dovoljenje (6. člen Koroškega gradbenega zakona)
  • Gradbeno dovoljenje je potrebno za izgradnjo, spremembo ali rušenje stavb in objektov. Pridobi se z oddajo pisne vloge pri občini Bilčovs.

Projekti, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje

V skladu s 6. členom Koroškega gradbenega zakona je gradbeno dovoljenje potrebno za izgradnjo stavb in drugih objektov ter spremembo stavb in drugih objektov. Gradbeno dovoljenje je potrebno tudi za spremembo namembnosti stavbe ali delov stavb, rušenje stavb ali delov stavb ter izgradnjo in spremembo centralnih kurišč z nazivno toplotno močjo nad 50 kW.

Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati:

 • vlogo – vrsta, lega, obseg in namembnost projekta (v dveh izvodih),
 • soglasje lastnika zemljišča (solastnika) – če vlagatelj ni lastnik ali edini lastnik (po potrebi),
 • soglasje lastnika superedifikata (stavbe na tujem zemljišču),
 • opis projekta in tehnično poročilo (v dveh izvodih) – pripravi in podpiše pooblaščena oseba,
 • situacijski načrt v merilu 1 : 500 (v dveh izvodih) – pripravi in podpiše pooblaščena oseba,
 • gradbeni načrt v merilu 1 : 1000 (v dveh izvodih) – pripravi in podpiše pooblaščena oseba,
 • izpis iz registra stavb in stanovanj – AGWR (obrazec),
 • energetsko izkaznico (po potrebi),
 • dokazilo o ponikanju meteorne vode (po potrebi),
 • dokazilo o oskrbi z vodo,
 • dokazilo o odvajanju odpadne vode.

Za izdajo gradbenega dovoljenja se običajno plačajo zvezne in občinske upravne dajatve v višini 250 EUR.

Obrazec: gradbeni projekti, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje (pdf)

Projekti, za katere je potrebna prijava (7. člen Koroškega gradbenega zakona)

Bestimmte Bauvorhaben (zB Errichtung von Gebäuden bis zu 25 m² Grundfläche und 3,50 m Höhe, Errichtung von Feuerungsanlagen mit Nennwärmeleistung bis zu 50 kW) unterliegen zwar keiner Baubewilligung, sind jedoch nach § 7 der Kärntner Bauordnung vor dem Beginn ihrer Ausführung dem Bauamt Ludmannsdorf schriftlich zu melden. Neben der kurzen Beschreibung des Vorhabens muss der Ausführungsort einschließlich der Katastralgemeinde und der Beginn des Bauprojekts angeführt werden.

Gradbeni projekti, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, so na primer:

 • izgradnja, sprememba ali rušenje stavb do 25 m2 osnovne površine in 3,50 m višine ali
 • izgradnja nadstreška za avto na do 40 m2 osnovne površine in 3,50 m višine na stanovanjsko stavbo in
 • izgradnja, sprememba ali rušenje podpornih zidov do 1 m višine ali
 • izgradnja, sprememba ali rušenje ograj v lahkem načinu gradnje do 1,50 m višine. Vsi gradbeni projekti, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, so navedeni v 7. členu Koroškega gradbenega zakona.

Gradbene projekte, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, je treba prijaviti občini pred začetkom gradnje. Prijava mora vsebovati splošne podatke vlagatelja, kraj izvedbe (vključno s katastrsko občino in številko parcele), opis gradbenega projekta, začetek del in prikaz projekta na zemljišču. Tudi takšni projekti morajo ustrezati prostorskemu in zazidalnemu načrti ter vsem gradbenim predpisom (razmiki). müssen dem Flächenwidmungsplan, dem Bebauungsplan und sämtlichen Bauvorschriften (Abstände) entsprechen.

Obrazec: Bewilligungsfreie, mitteilungspflichtige Bauvorhaben (pdf)

Gradbeni projekti, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje (2. člen Koroškega gradbenega zakona)

Gradbeni projekti, za katere nista potrebna gradbeno dovoljenje niti prijava, so na primer zaščita pred strelo ali vodnjaki do višine 3,50 m. Za te gradbene projekte ne velja Koroški gradbeni zakon. Vsi projekti, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje ali prijava, so navedeni v 2. členu Koroškega gradbenega zakona. Kärntner Bauordnung.

 

Katere stroške priključkov je treba pri gradnji plačati občini?

Prispevek za priključek na kanalizacijo
2.543,55 EUR (vklj. 10 % DDV) na merilno enoto (100 m2 koristne bivalne površine)

Prispevek za vodovodni priključek
2.500 EUR (vklj. 10 % DDV) na merilno enoto (100 m2 koristne bivalne površine)

Običajno ima ena hiša 1,3 do 1,6 merilne enote. Prav tako je treba predvideti stroške priključka v višini okoli 7.000 EUR.

Kateri stroški nastanejo ob bivanju?

Prostorski akti

Namembnost in sprememba namembnosti zemljišč

Prostorski načrt deli občinsko območje na gradbene, zelene in prometne površine. Načrt se lahko sprejme le v skladu s cilji in načeli Koroškega zakona o prostorskem načrtovanju in nadkrajevnimi razvojnimi programi ter ne sme nasprotovati drugim prostorskim ukrepom in projektom dežele.

Vsakdo ima pravico predlagati pobude in spremembe prostorskega načrta pri občinskem uradu občine Bilčovs.

Za postopek potrebujete:

 • vlogo za spremembo namembnosti,
 • situacijski načrt za želeno spremembo namembnosti.

Prostorski načrt zajema cilje lokalnega občinskega razvoja in ne sme kršiti interesov sosednjih lastnikov in lastnic zemljišč, zato morajo biti za spremembo namembnosti zemljišča izpolnjeni določeni pogoji.

Vlogo za spremembo namembnosti zemljišča lahko oddate na občini. Po oddaji pisne vloge občina in nadzorni organ izvedeta predhodno preveritev. Po štiritedenski razglasitvi občinski svet odloča o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Odločitev občinskega sveta nato preveri Koroška deželna vlada. Sklep postane pravnomočen z objavo v Deželnem listu.

Bitte bedenken Sie, dass ein Verfahren zur Umwidmung eines Grundstückes bis zu 1,5 Es gilt die Bebauungsverpflichtung, das heißt:

 • da je treba gradbeni projekt na parceli, katere namembnost je bila spremenjena, dokončati v petih letih.
 • Na občinskem uradu morate v zavarovanje deponirati bančno garancijo ali hranilno knjižico.
 • Izračun višine obveznosti pozidave: 5 EUR na m2.

Po predhodnem telefonskem dogovoru smo vam z veseljem na voljo za vprašanja o postopku spremembe namembnosti.

Viri:  

sprememba namembnosti

prostorski načrt (FläWi): Kagis
lokalni razvojni koncept (ÖEK):
Walder Daniela neu.jpg
Mag.a (FH) Daniela Steinwender-Walder
Amtsleiterin, Finanzverwalterin-Stv., Standesbeamtin
Barbara_Schimun.jpg
Mag.a Barbara Schimun
Gradbeni urad