OBDELAVA POŠKODB DREVJA zaradi vetroloma „YVES“

 • Poskrbeti pregled
 • Pri občini vložiti prošnjo na Katastrophenfonds- Kärntner Nothilfswerk! Prošnja mora biti vložena v roku 6 mesecev in zahteva sledeče podlage (podlage  se lahko nagnadno predložijo v roku 2 mesecev po vložitivi):

  o   obratna številka  (kmetijski obrat)

  o   zemljiška posest  oškodovanca (ha, enotna vrednost)

  o   slike

  o   pregled lastnih storitev

  o   ev.predračun stroškov, računi in plačilna dokazila

  o   zakupna pogodba (če gre za zakupno razmerje pri poškodovanem gozdu/pri kmečki površini)

  o   najemna pogodba (če gre za najemno razmerje pri poškodovanem objektu)

  o   ev. obremenitve (vračila kredita, vzdrževalnina, …)

  o   potrdilo/a zavarovanja 


 • pri ploščatih vetrolomih  preveriti meje  
 • organizirati  prodajo lesa in podelavo poškodovanega lesa
 • ogroženo območje  zapreti (gozd. označitev-VO)
 • samostojno podelanje samo z zaščitno opremo  in izkušnjo!
 • nobenih soloakcij – vedno kontakt z vidom ali klicem
 • nevarnosti so: 

  o    napeto drevje

  o    naslonjena drevesa (nobenih del pri vetru)

  o    koreninske grude (prevrnitev, kotaljenje)

  o    nepreglednost pri  površinskem metu 

 • Preprečevanje hroščev: 

  o    nižje položaje podelati pred višjimi

  o    sončne strani pred senčnimi

  o    minimirati ostanke sečnje

  o    posamezne mete pred površinskimi 

 • Uporaba harvesterja in forwarderja: 

o ostanke lesa in sečnje vdelati v prevozne pasove/poti ali  porabiti termično (sekanci)

o po dokončanju odstraniti prevozne škode (kolesnice) na zemlji! 

Podelava vetroloma je povezana z ekstremno visokim potencialom nevarnosti. Lastniki gozdov, ki nimajo izkušenj pri taki podelavi, naj nujno predajo taka opravila podjetjem za sečnjo lesa!